Bærekraft: respekt og omsorg for miljøet

Befolkningen i verden vokser raskt, samtidig som vi blir eldre, rikere og mer urbane. Nye markeder vokser frem og kjøpekraften stiger. Dette medfører økt etterspørsel etter mat, spesielt næringsrike, marine proteiner. Samtidig skaper klimaendringene svekkede produksjonsvilkår flere steder på kloden. Maten vi skal produsere fremover må derfor i mye større grad fremstilles på en bærekraftig og energieffektiv måte.

Vi har et ansvar overfor kommende generasjoner til å forvalte naturressursene langs norskekysten på en måte som tilrettelegger for betydelig volumvekst, økt foredling og bedre utnyttelse av råstoffet.

Miljøpolitikken vår er fokusert på respekt og omsorg for miljøet. Vi forplikter oss til å identifisere og minimere negative konsekvenser og risikofaktorer som kan påvirke mennesker og/eller miljø. Vi vil samarbeide med kunder og leverandører som deler vårt syn på miljøansvar.

Bærekraft

Bærekraftig høsting av villfisk forutsetter at de marine økosystemene fungerer. Et grunnleggende prinsipp for Prima Protein er å bidra til et sunt økosystem. For å oppnå dette skal vi i vår produksjon av marine mel og oljer, utelukkende nyttiggjøre råstoff fra ansvarlig forvaltet fiskeri.

På alle nivåer streber vi etter å bruke naturressurser på en effektiv måte, og prioriterer bruk av fornybare ressurser som forvaltes bærekraftig.

Vi driver energieffektivt og miljøvennlig med LNG, og er underlagt strenge utslippskrav.

Fornybare ressurser

Prima Protein fremmer fiskeristyringsprinsippene for ansvarlig fiske definert av IFFO RS (International Fish Food Organisation), MSC (Marine Stewardship Council) og FAO (FNs organisasjon for ernæring og landbruk). Vi forholder oss til Landingsforskriften sine krav for mottak og omsetning av fisk fra norske fartøy uansett hvor de befinner seg, og fra utenlandske fartøy som befinner seg i Norges økonomiske sone.

Produksjon av marine mel og oljer ved Prima Protein skal være basert på langsiktig bevaring av fiskeri og bidra til sunne økosystemer. Det skal kun nyttes råvarer som er anbefalt og godkjent av et offisielt anerkjent organ. Vurderingen skal være basert på offentlig tilgjengelig vitenskapelig innsamlet informasjon om den langsiktige påvirkning og bevaring av fiskeri og økosystemet.

Ulovlig fiske
Prima Protein skal ikke ta imot råvarer som stammer fra ulovlig fiskeaktivitet eller fra fartøy som offisielt er registret i IUU-listen (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) eller Norwegian Black list.

Truede arter
Våre leverandører skal ikke behandle arter eller biprodukter fra arter som er klassifisert som kritisk truet på IUCNs rødliste (International Union for Conservation of Nature / Verdens naturvernunion). Arter som er oppført som sårbare, er ikke kvalifisert for bruk som biprodukter.

Miljømål og vårt sosiale ansvar

Vi skal måle og etterleve egen miljøprestasjon, herunder fokus på energireduksjon, minimering av utslipp til ytre miljø og produktsubstitusjon.

Vi skal måle og etterleve egen miljøprestasjon, herunder fokus på energireduksjon, minimering av utslipp til ytre miljø og produktsubstitusjon.

Våre ansatte skal kjenne ansvar for miljø og delta aktivt i miljø- og energireduserende arbeid.

Vi skal beskytte nærmiljø og naturmangfoldet på best mulig måte. Vi forplikter oss til i størst mulig grad å bruke utstyr basert på BAT (Best Available Technology).

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven pålegger større norske bedrifter å gjennomføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger i sin verdikjede og egne operasjoner. 

Prima Protein (del av Prima Blue) har arbeidet strukturert for å fremme grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i hele verdikjeden.

Vår redegjørelse om aktsomhetsvurderingene for 2022 kan du laste ned her.